Activitate dependenta sau independenta!

activitate dependenta sau independentaCand este vorba de activitate dependenta sau independenta din punct de vedere al Codului fiscal?

Aceasta intrebare este importanta pentru ca, in functie de aceasta se stabileste sarcina fiscala a celor doua parti din cadrul raportului juridic (ce taxe si impozite trebuie platite si in sarcina cui sunt).

Codul fiscal prevede:

 • activitate dependenta este – orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare;
 • activitate independenta este – orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decât o activitate dependenta;
 • Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca sunt indeplinite unele conditii.

In cazul reconsiderarii unei activitati independente ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.

Din punctul de vedere al ANAF, daca platitorul a catalogat activitatea ca fiind activitate dependenta (se platesc taxe si impozite asimilate salariilor), organele de control nu se vor deranja prea tare, intrucat este varianta in care se platesc contributii asemanatoare Contractelor individuale de munca (similare activitatilor dependente). Problema apare atunci cand beneficiarul incadreza activitatea ca fiind independenta (se platesc contributii in cuantumuri mai mici 5,5% +1 6%) si organele de control cauta sa vada daca nu s-a facut aceasta incadrare pentru a eluda legea si a avea o sarcina fiscala mai mica.

Conform ART. 7 alin (1) pct. 2 din Codul Fiscal, activitate dependentă este definita astfel: orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare. La punctul 2.1. se prevede ca Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

 1. a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
 2. b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
 3. c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;
 4. d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

2.2. În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit.  În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază

Iar in Normele metodologice la ART. 7 se prevede: O activitate poate fi reconsiderată, ca activitate dependentă, în cazul în care raportul juridic în baza căruia se desfăşoară activitatea nu reflectă conţinutul economic al acestuia.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal la Articolul 1 sunt prevazute cateva modificări şi completări, dintre care cele care ne intereseaza sunt cele care prevad reinterpretarea activitatii independente de catre organele fiscale:

 • activitate independentă este orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:
  • persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
  • persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
  • riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
  • activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
  • activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
  • persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
  • persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.

Articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contribuţii sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei/activităţii.

Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacţii sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacţii, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul şi conţinutul tranzacţiei ce face obiectul neluării în considerare/reîncadrării, precum şi a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta.

Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. In aceste conditii, raporturile dintre persoana fizica si beneficiarul prestarilor de servicii nu sunt unele de dependenta asemanator raporturilor salariat – angajator ci trebuie sa indeplineasca criteriile de independeta.

Activitatea dependenta, spre deosebire de elementele mentionate mai sus, este definita de catre art. 7 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal ca fiind orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare. Astfel, angajarea presupune incheierea unui contract individual de munca cu persoana respectiva, in timp ce incheierea unor contracte civile (de prestari de servicii) cu persoanele respective sunt generatoare de venituri din activitati independente.

Iata care sunt caracteristicile celor doua tipuri de activitati depnedente/independente – Contract Individual de munca/Contract de prestari servicii:

Contract de prestari servicii Contractul Individual de Munca
Nu exista un raport de subordonare a antreprenorului fata de beneficiar nici in ceea ce priveste continutul, nici in ceea ce priveste programul. Antreprenorul se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte, unde antreprenorul pastreaza o pozitie independenta fata de client in desfasurarea activitatii menite sa asigure indeplinirea obligatiei asumate. Executarea acelei lucrari poate avea o componenta creationala deosebita, beneficiarul neavand competenta si nici mijloacele materiale sau intelectuale necesare coordonarii sau supravegherii acelei lucrari; Va exista subordonarea juridica a angajatului in raport cu angajatorul, ceea ce presupune dreptul angajatorului de a sanctiona disciplinar salariatul fara a-i afecta viata privata si drepturile fundamentatele si de a-i stabili programul si natura muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare.Angajatorul trebuie sa asigure expertiza, mijloacele materiale si tehnice necesare efectuarii lucrarii.
Nu este un contract numit, el poate lua forma pe care o stabilesc partile in urma negocierii. Este un contract numit, deoarece este reglementat amanuntit de normele dreptului muncii. Partile au obligatia sa incheie contractul individual de munca cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute in actele normative.
Obligatia este una de rezultat si nu de mijloace, adica antreprenorul se angajeaza sa obtina un rezultat/produs final conform caracteristicilor stabilite prin contract. Riscul pierii inainte de predarea lucrarii este exclusiv in sarcina antreprenoprului. Obligatia asumata este una de mijloace si nu de rezultat, cel angajat obligandu-se la a presta munca conform fisei postului si nu de a da un produs final. Riscul pierii lucrarii inainte de finalizare este exclusiv in sarcina angajatorului daca anagajatul respecta toate indicatiile si sarcinile angajatorului.
Activitatea are caracter ocazional, uneori urgent si sa nu fie prevazuta a se realiza prin posturile cuprinse in statul de functii al beneficiarului persoana juridica. Nu se poate stabili cu exactitate timpul de munca, mijloacele de realizare si alte elemente asemanatoare. Angajatul are obligatia sa respecte programul, sa execute sarcinile impuse de angajator prevazute in CIM si sa dea socoteala in fata angajatorului.
Beneficiarul nu poate sa asigure siguranta si securitatea in munca in efectuarea acestei lucrari datorita lipsei bazei materiale sau a expertizei necesare si deci nu-si poate asuma raspunderea pentru eventualele riscuri sau accidente nascute din realizarea lucrarii. Angajatorul este obligat sa asigure toate conditiile desfasurarii muncii, astfel incat sa nu existe pericolul producerii de accidente si de asemenea sa asigure instruirea angajatilor in ceea ce inseamna protectia si securitatea muncii.
Este Intuitu personae – elementul determinant l-au constituit aptitudinile, calitatile sau pregatirea profesionala a persoanei respective. De exemplu, contractul de editare, contractul pentru executarea unei picturi, al unei sculpturi etc; Angajatul poate fi orice persoana care are competenta pentru a desfasura acea activitate in baza unei fise de post si sub indrumarea unui coordonator.