Principii in achizitii publice

In proiectarea cadrului legal al achizitiilor publice din Romania s-au avut in vedere principiile general acceptate si statuate in Europa in acest domeniu.
Astfel, la adoptarea oricarei decizii in procesul de achizitii publice, trebuie avute in vedere urmatoarele principii:

1. Principiul liberei concurente in cadrul procesului de achizitii publice, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant. Efecte obtinute: crearea unui cadru competitional pentru atragerea si obtinerea celor mai bune rezultate de pe piata si interzicerea discriminarii potentialilor participanti la o procedura de achizitii publice  in baza nationalitatii sau a oricaror altor criterii.

2. Principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice, respectiv aplicarea, in cadrul sistemului concurential, a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Efecte obtinute: cele mai bune valori pentru fondurile publice, intotdeauna considerate ca fiind insuficiente in raport cu necesitatile si supravegherea costurilor procesului de achizitie publica, intelegand prin aceasta, atat costurile aferente administratiei, cat si costurile aferente ofertantului.

3. Principiul transparentei in cadrul procesului de achizitii publice, respectiv punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Efecte obtinute: posibilitatea anticiparii succesiunii activitatilor pe parcursul derularii unei proceduri; asigurarea „vizibilitatii” regulilor, oportunitatilor, proceselor, inregistrarilor datelor de iesire si a rezultatelor; claritatea documentelor elaborate pe parcursul derularii procesului de achizitie, intelegerea de catre potentialii condidati/ofertanti a necesitatilor obiective ale autoritatii contractante.

4. Principiul tratamentului egal in cadrul procesului de achizitii publice, respectiv aplicarea, in mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale in competitia pentru atribuirea contractului respectiv.

5. Principiul confidentialitatii in cadrul procesului de achizitii publice, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a dreptului de proprietate intelectuala a ofertantului. Efecte obtinute: evitarea actelor de concurenta neloiala si a impunerii de solicitari abuzive.

Alaturi de aceste principii statuate in mod explicit de lege, este, de asemenea, relevant pentru activitatile derulate in procesul de achizitii publice respectarea urmatoarelor:

6. Principiul acceptarii tacite a documentelor si certificatelor emise de autoritatile in drept situate pe teritoriul unui alt stat.
7. Principiul impartialitatii specialistilor si practicienilor in achizitii publice.
8. Principiul asumarii raspunderii pentru deciziile luate si actiunile realizate de catre toti cei implicati in procesul de achizitie publica.
9. Principiul evitarii concurentei neloiale, conform caruia ofertantii nu sunt implicati in nici un fel an pregatirea documentatiei necesare derularii procedurii de achizitie publica si nu au in mod exclusiv acces la informatii despre procedura prin intermediul membrilor comisiei de evaluare sau a personalului autoritatii contractante.
10. Principiul proportionalitatii conform caruia exista un echilibru intre cerintele stabilite pentru calificare, criteriul de atribuire a contractelor de achizitie publica si natura si gradul de complexitate a obiectului contractului.

Prin participarea la cursul de Expert achizitii publice organizat de catre Development Training Consulting vei intelege de ce este necesar sa dobandesti aceste informatii si  sa obtii competentele absolut necesare in cadrul unei proceduri de achizitii publice, indiferent ca este autoritate contractanta sau ofertant.